Członkostwo

Kandydatki i kandydaci do członkostwa w Unii muszą spełniać warunki wstępne:

1. Być pełnoletni.

2. Mieć wartościowy dorobek literacki w postaci co najmniej dwóch książek, ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie (proza, poezja, dramat, reportaż/literatura faktu, eseistyka, literatura dziecięca, literatura gatunkowa, itp.). W wyjątkowych przypadkach warunek ten spełnia jedna książka, jeśli została nominowana lub nagrodzona jedną z najważniejszych krajowych lub zagranicznych nagród literackich. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (brak publikacji z powodów niezwiązanych z jakością utworów, np. zamieszkania w państwie stosującym system cenzury) komisja może odstąpić od tego warunku.

3. Uzyskać rekomendację dwóch członków Unii.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, trzeba pobrać, wydrukować i wypełnić formularz deklaracji, który następnie, wraz z podpisaną przez dwóch członków rekomendacją (lub rekomendacjami), należy przesłać (wyłącznie mailowo) na adres: czlonkostwo.unialiteracka@gmail.com. Oba formularze są dostępne poniżej.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Unii podejmuje Komisja Członkowska, która zbierać się będzie regularnie co kwartał lub co miesiąc, w zależności od potrzeb. O przyjęciu do stowarzyszenia Komisja powiadamia drogą mailową. W przypadku odmowy można się ponownie ubiegać o przyjęcie do Unii, jednak nie wcześniej niż 2 lata od otrzymania decyzji i nie na podstawie tego samego dorobku.

Po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu, należy uiścić przelewem coroczną składkę członkowską, która wynosi 200 zł gdy osoba przystępuje do stowarzyszenia w pierwszym półroczu danego roku, zaś 100 zł gdy przystępuje w drugim. Numer konta znajduje się w dziale “kontakt”.

Składka członkowska w następnym roku kalendarzowym (w wysokości 200 zł) powinna być przelana do 31 maja danego roku.

Unia Literacka